ĐẠO ĐỨC

Thiện tâm

Người làm điều thiện, phúc tuy chưa tới nhưng họa đã tránh xa