Khóa học NestJS

Lộ trình tự học NestJS thông qua các khóa học miễn phí trực tuyến. Trong các khóa học này, các anh/chị sẽ lần lượt đi qua các chủ đề bên dưới đây.

Xây dựng Pet Website theo mô hình MVC

 1. Setup Project - MVC Architecture
 2. Controller & Data Validation
 3. Model & Migrations & Seeds
 4. Service & Dependency Injection
 5. Upload File
 6. Secure your Application
 7. Logging
 8. Queue, Scheduling
 9. Caching
 10. Deployment

Xây dựng REST API theo Domain Driven Design

 1. Creating a Basic Controller
 2. Use Route Parameters
 3. Handling Request Body / Payload
 4. Response Status Codes
 5. Handling Update and Delete Requests
 6. Implement Pagination with Query Parameters
 7. Creating a Basic Service
 8. Send User-Friendly Error Messages
 9. Encompass Business-Domain in Modules
 10. Introduction to Data Transfer Objects
 11. Validate Input Data with Data Transfer Objects
 12. Handling Malicious Request Data
 13. Auto-transform Payloads to DTO instances

Tổng quan về testing trong NestJS

 1. Introduction to Jest
 2. Getting Started with Test Suites
 3. Adding Unit Tests
 4. Diving Into e2e Tests
 5. Creating our First e2e Test
 6. Implementing e2e Test Logic
Khóa học NestJS - Bài 06 Hướng dẫn viết Unit Test

Khóa học NestJS - Bài 06 Hướng dẫn viết Unit Test

nestjs-tutorial
Cùng tìm hiểu cách viết unit test và cách mà nó giúp ích cho bạn cũng như dự án
Khóa học NestJS Bài 05 - Repository Pattern

Khóa học NestJS Bài 05 - Repository Pattern

nestjs-tutorial
Cùng tìm hiểu về Repository Pattern trong NestJS
Khóa học NestJS Bài 04 - Model and Repository Pattern

Khóa học NestJS Bài 04 - Model and Repository Pattern

nestjs-tutorial
Cùng tìm hiểu về Model trong MVC và so sánh giữa ActiveRecord với Repository Pattern trong NestJS
Khóa học NestJS Bài 03 - Controllers & Views

Khóa học NestJS Bài 03 - Controllers & Views

nestjs-tutorial
Cùng tìm hiểu mô hình MVC và NestJS bằng cách xây dựng một website chuyên về thú cưng
Khóa học Nestjs - Bài 02 - Giới thiệu mô hình MVC

Khóa học Nestjs - Bài 02 - Giới thiệu mô hình MVC

nestjs-tutorial
Cùng tìm hiểu mô hình MVC và NestJS bằng cách xây dựng một website chuyên về thú cưng
Khóa học NestJS - Bài 01 - Lộ trình các bài học về NestJS Framework

Khóa học NestJS - Bài 01 - Lộ trình các bài học về NestJS Framework

nestjs-tutorial
Giáo án tự học NestJS cho người mới bắt đầu