Learn Enough Oop to Be Dangerous

Learn Enough Oop to Be Dangerous

Post Date : 2023-02-19T16:00:15+07:00

Modified Date : 2023-02-19T16:00:15+07:00

Category: cheatsheet

Tags:

Phần 1 : OOP Basis

Về mặt khái niệm, đầu tiên chúng ta cần hiểu 1 nguyên lí cơ bản là OOP sinh ra để làm gì.

Đơn giản, OOP sinh ra để giúp chúng ta lập trình theo phương pháp thể hiện lại các sự vật, sự việc ( được gọi là Object - đối tượng )trong thế giới thực. Và đồng thời cũng thể hiện các tính chất ( properties ) và hoạt động của các đối tượng với nhau.

image

Object ( đối tượng ) sẽ bao gồm

1. Các thuộc tính (properties): giúp thể hiện các đặc điểm/trạng thái của đối tượng.

Ví dụ: 1 chiếc xe Lamborghini hiệu Aventador S. màu vàng, mẫu xe thể thao, động cơ V12 6.5L đã chạy được 100 cây, hiện đang được rao bán với giá 40 tỉ đồng.

image

Ví dụ:

package javacore.net;

public class Car {
  // properties: manufacturer, model,
  String manufacture;
  String model;
  String color;
  String engine;
  int capacity;
  float vehicleKilometersTraveled;

  public Car(String manufacture, String model, String color, String engine, int capacity, float vehicleKilometersTraveled) {
    this.manufacture = manufacture;
    this.model = model;
    this.color = color;
    this.engine = engine;
    this.capacity = capacity;
    this.vehicleKilometersTraveled = vehicleKilometersTraveled;
  }
}

2. Phương thức (methods): giúp thể hiện hành vi/phản ứng của đối tượng

Trong thực tế, các đối tượng sẽ giao tiếp với các đối tượng khác trong ứng dụng. Do đó khi định nghĩa một phương, đôi khi phương thức sẽ cần các giá trị đầu vào (params), để có thể cho ra giá trị đầu ra (return value) tương ứng.

Nguyên tắc khi thiết kế các phương thức:

 1. Những phương thức tốt nhất là những phương thức không có params
 2. Khi một phương thức chỉ có 1 param mang giá trị true/false, nên tách biệt thành 2 phương thức khác nhau.
 3. Một phương thức có thể có nhiều params, tuy nhiên không nên vượt quá con số 3. Có thể chuyển nhiều params này thành 1 đối tượng khác.
 4. Cố gắng không tạo ra side effect ( làm thay đổi 1 đối tượng khác không thuộc phạm vi của đối tượng này)
package javacore.net;

public class Car {
  // properties: manufacturer, model,
  String manufacture;
  String model;
  String color;
  String engine;
  int capacity;
  float vehicleKilometersTraveled;
  double price;

  public Car(String manufacture, String model, String color, String engine, int capacity, float vehicleKilometersTraveled, double price) {
    this.manufacture = manufacture;
    this.model = model;
    this.color = color;
    this.engine = engine;
    this.capacity = capacity;
    this.vehicleKilometersTraveled = vehicleKilometersTraveled;
    this.price = price;
  }

  public void move(float kilometers) {
    this.vehicleKilometersTraveled += kilometers;
  }

  public void print() {
    String output = "";
    String lineBreak = String.format("%s\n", "*".repeat(50));
    output += lineBreak;
    output += String.format("Manufacture: %s\n", this.manufacture);
    output += String.format("Model: %s\n", this.model);
    output += String.format("Color: %s\n", this.color);
    output += String.format("Engine: %s\n", this.engine);
    output += String.format("Capacity: %s\n", this.capacity);
    output += String.format("Vehicle Kilometers Traveled: %.2f\n", this.vehicleKilometersTraveled);
    output += String.format("Price : %.2f\n", this.price);
    output += lineBreak;
    System.out.printf("%s\n", output);
  }
}

3. Để hiện thực hóa 1 đối tượng, trong lập trình chúng ta sử dụng Class

Class: chính là 1 bản thiết kế mẫu, trong đó bao gồm định nghĩa có các thuộc tính, phương thức mà một đối tượng thuộc về Class này. Cụ thể hơn Class là 1 tập hợp các Object. Còn Object là 1 biểu hiện cụ thể của Class

Tổng kết

image

Phần 2: OOP SOLID Principles

 1. Single Responsibility

A class should only have one responsibility. Furthermore, it should only have one reason to change

Benefits

 • Testing - class have only one responsility wil have far fewer test cases
 • Lower coupling - less funtionality in single class wil have fewer dependencies
 • Organization - smaller, well-organized classes are easier to search than monolith ones

Example:

class UserService {
 findOne() {}
 find() {}
 updateOne() {}
 deleteOne() {}
}

// violation
class BadUserService {
 findOne() {}
 find() {}
 updateOne() {}
 deleteOne() {}
 exportToPdf() {}
}

interface ExportService {
 exportToPdf();
}

// good
class UserExportService implements ExportService {
 exportToPdf() {}
}
 1. Open for Extension, Closed for Modification

open-closed principle. Classes should be open for extension but closed for modification. In doing so, we stop ourselves

enum FurnitureGroup {
 CLASSIC,
 MODERN,
}
class Furniture {
 furnitureGroup: FurnitureGroup;
 constructor() {}
 getCollection() {}
}

// Instead of modifing the base class, we're creating new 2 class for new business rule

class ClassicFurniture extends Furniture {
 constructor() {
  this.furnitureGroup = FurnitureGroup.CLASSIC;
 }
}

class ModernFurniture extends Furniture {
 constructor() {
  this.furnitureGroup = FurnitureGroup.MODERN;
 }
}
 1. Liskov Substituation Principle

The Liskov Substitution Principle states that subclasses should be substitutable for their base classes

if class A is a subtype of class B, we should be able to replace B with A without disrupting the behavior of our program

// if we use only one type of class to take responsibility, in theory, we will violate
// 1- single responsibility
// 2- open for extension, closed for modification
// 3- Liskov substituation
class QueueJob {
 create() {}
 run() {}
}

// So we're going to refactoring this class, we can apply 2 patterns here
// 1. Creational Pattern: AbstractFactory or Factory
// 2. Behavior Pattern: Strategy

// jobs: sendNotification:email, sms,
class NotificationQueueJob extends QueueJob {}
 1. Interface Segregation

Larger interfaces should be split into smaller ones. By doing so, we can ensure that implementing classes only need to be concerned about the methods that are of interest to them

// instead of creating an interface that
interface Soldier {
 fire(); // only archer can fire
 shieldUp(); // only phalanx can create shieldWall
 shieldDown(); // only phalanx can create shieldWall
 attack(); // only knight/swordman/phalanx can attack
 chase(); // only knight/swordman/phalanx can attack
}

// we should segregate the large interface into smaller interfaces
class Soldier{}

interface SoldierCanFire {
 fire(); // only archer can fire
}
interface SoldierCanMakeShieldWall {
 shieldUp(); // only phalanx can create shieldWall
 shieldDown(); // only phalanx can create shieldWall
}
interface SoldierCanAttackAndChaseEnemy(){
  attack();
  chase();
}

class Archer extend Soldier implements SoldierCanFire{}
class Phalanx extend Soldier implements SoldierCanMakeShieldWall, SoldierCanAttackAndChaseEnemy{}
class Swordman extend Soldier implements SoldierCanMakeShieldWall, SoldierCanAttackAndChaseEnemy{}
class Knight extend Soldier implements SoldierCanAttackAndChaseEnemy{}
 1. Dependency Inversion

The principle of dependency inversion refers to the decoupling of software modules. This way, instead of high-level modules depending on low-level modules, both will depend on abstractions

The typical example that demonstrate the violation of this principle is the Controller-Model

class User {
 id: number;
 name: string;
 username: string;

 toModel(model: Model): Model {
  return newModelInstance(Model, this);
 }
}

class UserResponseModel {
 id: number;
 name: string;
}

class UserRepository {
 constructor(private dbInstance: DBInstance) {
  this.dbInstance = dbInstance;
 }
 findById(id: number): User {
  return this.dbInstance
   .query(`SELECT * from users where id = ${id}`)
   .toEntity(User);
 }
}

class UserController {
 constructor(private userRepository: UserRepository) {
  this.userRepository = userRepository;
 }

 findUser(id: number): UserResponseModel {
  return this.userRepository.findById(id).toModel(UserResponseModel);
 }
}

// in this case userController in application layer (high level module) depends on persistence layer ( lower level module), apply DI we will create an interface

interface IUserRepository {
 findById(id: number): User;
}
class UserRepository implements IUserRepository {
 constructor(private dbInstance: DBInstance) {
  this.dbInstance = dbInstance;
 }
 findById(id: number): User {
  return this.dbInstance
   .query(`SELECT * from users where id = ${id}`)
   .toEntity(User);
 }
}

class UserController {
 constructor(private userRepository: IUserRepository) {
  this.userRepository = userRepository;
 }

 findUser(id: number): UserResponseModel {
  return this.userRepository.findById(id).toModel(UserResponseModel);
 }
}

Inheritance

Dependency Injection

image image

Dependency inversion is a key part of building loosely coupled applications, since implementation details can be written to depend on and implement higher-level abstractions, rather than the other way around. The resulting applications are more testable, modular, and maintainable as a result. The practice of dependency injection is made possible by following the dependency inversion principle

The 4 roles in dependency injection

 • 1.The service you want to use.
 • 2.The client that uses the service.
 • 3.An interface that’s used by the client and implemented by the service.
 • 4.The injector which creates a service instance and injects it into the client.
import "reflect-metadata";
import { injectable, inject, container } from "tsyringe";

type ID = string | number;
interface Repository<T> {
 findOne(id: ID): T;
}
interface CrudService<Model> {
 findOne(id: ID): Model;
}

class User {
 id!: ID;
 firstName!: string;
 lastName!: string;
 constructor(payload: Partial<User>) {
  Object.assign(this, payload);
 }
}

class Role {
 id!: ID;
 name!: string;
 permissions: string[] = [];
 constructor(payload: Partial<Role>) {
  Object.assign(this, payload);
 }
}

class UserRepository implements Repository<User> {
 findOne(id: ID): User {
  const user = new User({
   id,
   firstName: "Typescript",
   lastName: "Master Class",
  });
  return user;
 }
}

class RoleRepository implements Repository<Role> {
 findOne(id: ID): Role {
  const role = new Role({
   id,
   name: "Admin",
   permissions: ["CreateUser", "EditUser", "RetrieveUser", "DeleteUser"],
  });
  return role;
 }
}

abstract class BaseService<M, R extends Repository<M>>
 implements CrudService<M>
{
 constructor(private repository: R) {}
 findOne(id: ID): M {
  return this.repository.findOne(id);
 }
}

@injectable()
class UserService extends BaseService<User, UserRepository> {
 constructor(
  @inject(UserRepository.name) userRepository: UserRepository,
  @inject(RoleRepository.name) private roleRepository: RoleRepository
 ) {
  super(userRepository);
 }

 retrievePermission(user: User) {
  return this.roleRepository.findOne(user.id);
 }
}

const main = () => {
 container.register("UserRepository", {
  useClass: UserRepository,
 });
 container.register("RoleRepository", {
  useClass: RoleRepository,
 });
 const userService = container.resolve(UserService);
 const user = userService.findOne(1);
 const permissions = userService.retrievePermission(user);
 console.log(user, permissions);
};

main();